ویژگی ها و الزامات ورود و ماندگاری در بازار امارات از نظر رایزن بازرگانی

21 مهر 1402 922 بازدید

فایل زیر مطالب مهم در خصوص
ویژگی ها و الزامات ورود و ماندگاری در بازار امارات از نظر آقای دکتر مجتبایی رایزن بازرگانی ایران در امارات جهت استحضار و بهره برداری گرد آوری شده است.

https://iremcc.ir/content/data/File.pdf